search
Log In
11 votes
123 views
Kontraktor telah tidak menunjukan prestasi yang memberangsangkan hampir 10 bulan.
in Civil 42,830 points 28 108 208

2 Answers

4 votes
 
Best answer
bukan lewat mengambil tindakan. tapi tindakan harus melalui prosedur yg betul supaya penamatan dibuat tanpa boleh dicabar oleh kontraktor. beberapa faktor harus dilihat, kesungguhan kontraktor menjalankan kerja, surat amaran, campur tangan politikus,
5,880 points 3 10 42
selected by
1 vote

Proses mengeluarksn notis penamatan kerja perlu memenuhi beberapa kriteria seperti :

1) Pihak Pengarah (P.P.) perlu mengadakan perbincangan bersama kontraktor mengenai samaada terdapat sebab-sebab yang munasabah sebelum tindakan penamatan atau lanjutan diberikan.

2) Sekiranya kontraktor telah didapati melakukan pelanggaran kontrak atau kemungkiran, pihak P.P. boleh mengeluarkan surat amaran bagi kemungkiran tersebut sebaik sahaja projek mengalami kelewatan yang telah disahkan dalam mesyuarat tapak.

dan beberapa kriteria lain yang difikirkan perlu dilakukan sebelum mengemukakan notis penamatan kerja kontraktor adalah perlu diambilkira.

Boleh rujuk surat arahan Ketua Pengarah Kerja Raya Bilangan 4 Tahun 2017 untuk keterangan lanjut.

18,070 points 28 67 123
edited by
...