search
Log In
8 votes
177 views
Adakah dibenarkan Perakuan Muktamad JKR66A dibuat sedangkan kontrak masih dalam peringkat DLP atau pada masa CMGD masih belum dikeluarkan?
in Contract Management 510 points 3 7 11
retagged by

2 Answers

6 votes

Pandangan saya ianya seboleh-bolehnya dielakkan.

Soalan ini memang sememangnya amat popular dikalangan SO. Kebiasaanya SO akan laksanakan secara bayaran Interim dan pada perakuan muktamad JKR66A bayaran adalah RM0.00.

Jika dibuat Perakuan Muktamad JKR66A dalam peringkat DLP atau CMGD belum dikeluarkan;

  • Ianya bertentangan dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 1 Tahun 2012.
  • SO memberi “Give Way” kepada Kontraktor dan SO bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku lebihan bayaran atau defect tidak diperbaiki. 

Sebagai Kakitangan Kerajaan, menjadi tanggungjawab kita untuk mematuhi segala Arahan/Pekeliling dikeluarkan.

Terimakasih

27,610 points 73 158 200
1

Terima kasih Tn @Mohd Fairuz atas perkongsian bermanfaat yes

7 votes

Tidak kerana bertentangan dengan Klausa 31 Syarat-syarat kontrak. Klausa 31.3 menyatakan P.P. hendaklah mengeluarkan Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad tidak lewat dari 3 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP), atau 3 bulan selepas CMGD dikeluarkan, mengikut mana yang terkemudian.

1,300 points 1 4 10
1

Terima kasih Pn @masruhi atas perkongsian bermanfaat yes

...