search
Log In
9 votes
85 views
Apakah tindakan mengikut prosedur kontrak yang perlu dibuat oleh PP/WPP jika kontraktor lewat/tidak melanjutkan tempoh insurans kerja walaupun telah diarahkan berbuat demikian? Apakah komplikasi yang akan berlaku jika kontraktor masih gagal berbuat demikian sehingga projek siap dan memasuki tempoh DLP?
in Technical & Contract Admin 6,820 points 14 37 100
1

Segala jawapan terhadap soalan tuan telah dijawab oleh Ar Norashyiken, cuma saya ingin menambah....sekiranya pihak tuan telah berusaha untuk memperbaharui insuran kerja tersebut tetapi tidak mendapat kerjasama syarikat insuran atau syarikat insuran enggan memperbaharui insuran kerja tersebut maka tindakan yang boleh diambil oleh SO/PD adalah mengarahkan stop work order terlebih dahulu dan mengeluarkan notis kemungkiran kepada kontraktor (boleh rujuk format notis kemungkiran di SAKPKR) kerana gagal memperbaharui insurans kerja. Disini pihak tuan perlu simpan bukti surat menyurat di antara pihak tuan dengan syarikat insuran tersebut bagi membuktikan bahawa pihak tuan telah cuba sedaya upaya untuk memperbaharui insuran tetapi gagal.

Sekiranya masih tiada maklum balas atau tiada tindakan daripada kontraktor maka pihak tuan boleh membawa perkara ini kepada Jawatankuasa CCP untuk tentukan sama ada kemungkiran tersebut membolehkan pihak tuan untuk mulakan proses penamatan

Pihak tuan perlu ketahui bahawa tindakan amaran kepada kontraktor dan tindakan untuk memperbaharui insuran bagi pihak kontraktor hendaklah bermula 2-3 bulan sebelum insurans tamat dan bukan 1-2 hari sebelum insurans kerja tamat. Pada kebiasanya, insurans yang telah tamat tidak boleh disambung semula jika tempoh tamat asal adalah jauh dan pihak kerajaan tidak boleh membeli insurans kerja baru melainkan kontraktor sendiri yang initiate untuk sediakan polisi insurans kerja yang baruTambahan pula, syarat-syarat kontrak telah jelas menyatakan bahawa kontraktor bertanggunjawab sepenuhnya dalam menyediakan dan memperbaharui polisi insurans kerja.

Oleh yang demikian, jika pihak kontraktor gagal memberikan polisi insurans kerja maka SO/PD boleh menamatkan kontrak akibat kemungkiran tersebut. Ini kerana, kegagalan mengemukakan insurans sebelum masuk tapak atau pada bila bila masa kontrak sedang berjalan adalah kemungkiran fundamental yang membawa kesan yang buruk serta kerugian kepada kerajaan seperti kecurian bahan binaan, kejadian kebakaran dan lain-lain lagi

1 Answer

4 votes

Salah satu kaedah yang telah ditetapkan di dalam borang kontrak piawai ialah pengambilan polisi insurans sebelum setiap kerja dilaksanakan. Fasal 33 Borang Kontrak Piawai JKR 203/203A memperuntukkan bahawa tanpa menjejaskan liabilitinya untuk menanggung rugi kerajaan, kontraktor hendaklah sebagai satu syarat terdahulu sebelum memulakan kerja di atas tapak bina, mengambil dan menyenggara insurans yang perlu sebelum memulakan kerja di atas tapak bina. Fasal 38 di dalam borang kontrak yang sama menyatakan tiada kerja boleh dilaksanakan tanpa kontraktor terlebih dahulu mengemukakan nota liputan insurans dan juga resit premium yang telah dibayar kepada pegawai penguasa.

Insurans yang diambil perlu memenuhi kehendak projek dan skop perlindungan yang ditawarkan mestilah merangkumi segala kebarangkalian dalam sesebuah projek berkenaan. Polisi insurans yang dipilih seharusnya dapat memberikan perkhidmatan terbaik dan memuaskan pihak yang mengambil insurans tersebut. Insurans juga merupakan jaminan keselamatan sumber manusia, bahan dan peralatan yang terdapat dalam sesebuah projek yang dijalankan.

Rujukan: Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya

Polisi-polisi Insuran dan Bon Pelaksanaan

-Kontraktor mestilah diminta untuk melanjutkan tempoh liputan polisi-polisi insurans, Bon Pelaksanaan dan Jaminan Wang Pendahuluan yang belum dibayar balik sepenuhnya kepada satu tarikh yang dijangka siap serta mengemukakan pengesahan (endorsement) dan resit rasmi.

-Jika kontraktor gagal memperbaharui polisi-polisi insurans, P.P. hendaklah menggunakan haknya di bawah Kontrak untuk melanjutkan tempoh liputan insurans tersebut kepada satu tempoh yang dijangkakan kontraktor boleh menyiapkan keseluruhan kerja. P.P. akan menuntut kos bayaran premium yang terlibat yang ditambah dengan kos caj ke atas kos bayaran premium tersebut (on-cost charges) sebagaimana yang diperuntukan di dalam Lampiran Kepada Syarat-syarat Kontrak.

500 points 1 2 6
1

Terima kasih Ar @norashyiken atas perkongsian yang bermanfaat yesenlightened

3
Saya tertarik dengan penyataan di perenggan terakhir.

Sekiranya ada, bagaimanakah prosedur/sop Jabatan untuk PP menguatkuasakan haknya dari segi menuntut kontraktor melanjutkan tempoh liputan insuran? dan sekiranya tuntutan itu gagal, apakah tindakan selanjutnya yang wajar diambil oleh PP ? Dengan anggapan, tempoh kontrak masih belum tamat dan segala tindakan PP berkaitan pengurusan kontrak mengikut syarat-syarat kontrak/prosedur jabatan adalah teratur.
1
Adakah JKR boleh mengeluarkan arahan berhenti kerja di tapak kpd kontaktor sekiranya insurans tidak dapat dikemukakan apabila tamat tempoh insurans tersebut? Kontraktor telah kemukakan permohonan kepada syarikat insurans tetapi masih belum terima polisi tersebut/ kontraktor belum membayar kpd syarikat tersebut. adakah apa2 impak kpd JKR?
...