search
Log In
3 votes
22 views

Tuan/Puan,

Adakah perkara-perkara seperti dibawah dibenarkan?

  1. Aset alih/Stok bekalan (seperti ink printer) yang  dimiliki Cawangan A diserahkan kepada Cawangan B.
  2. Penyaluran sub-waran oleh Cawangan B kepada Cawangan A dilakukan bagi tujuan di perkara 1.

Sukacita dipohon sekiranya terdapat peraturan kewangan yang berkuatkuasa yang boleh dijadikan rujukan. 

Terima kasih atas bantuan tuan/puan.

in Moveable Asset (Alih) 8,730 points 10 21 46

1 Answer

4 votes
1. Aset alih/stok bekalan boleh diserah dari Cawangan A ke Cawagan B  secara pindahan aset / pindahan stok. Pekeliling yang berkaitan       adalah Pekeliling Perbendaharaan AM 2.6 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Pindaan) / Pekeliling Perbendaharaan AM6.8 Tatacara Pengurusan Stok Kerajaan (Pindaan).

2. Penyaluran sub-waran dibenarkan sebelum aset alih  / stok dibeli. Selepas pembelian tiada penyaluran waran bagi tujuan seolah-olah pembayaran aset / stok bekalan yang telah diserahkan.

3. Bagi tujuan pembelian aset ali, ia memerlukan kelulusan Pegawai Pengawal (Ketua Setiausaha).
240 points 1 1 3
...