search
Log In
1 vote
17 views

1. Berdasarkan kepada SAKPKR Bil  30/2019 dasar JKR  mengenai pelaksanaan projek pembangunan fizikal.Merujuk Perkara 5.1 Jabatan telah membangunkan SKALA bagi tujuan memantau dan mengawal prestasi pelaksanaan projek termasuk kerja ubahsuai dan naiktaraf dari peringkat penerimaan sehingga penyerahan projek fizikal dan penutupan akaun kontrak bagi semua projek kerja samada perolehan dilaksanakan sebutharga ataupun tender. Namun begitu, penggunaan SKALA tidak melibatkan kerja penyenggaraan. 

Bagaimana seseorang pegawai  tersebut dalam konsep pemahaman kerja penyenggaraan bagi menentukan samada kontrak tersebut di daftarkan dalam SKALA atau SPSBV3?

in Project Management 2,190 points 3 8 22
recategorized by

Please log in or register to answer this question.

...