search
Log In
6 votes
36 views

Objektif sesuatu projek disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan. Ke arah pencapaian tersebut, pasukan projek seharusnya kompeten agar sasaran atau KPI tercapai. 

Dalam melahirkan pasukan projek yang kompeten, siapakah pihak berkepentingan yang sepatutnya menguruskan perkara ini?

in Human Resource Management 3,030 points 17 29 53

1 Answer

3 votes
Saya berpandangan dalam usaha berterusan untuk melahirkan pasukan projek yang kompeten, ianya memerlukan input daripada pelbagai pihak termasuk CDPK/CPAB dalam mengenalpasti kompentensi yang diperlukan dan penempatan staf dan CREaTE bagi melaksanakan program latihan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan ahli pasukan projek (bidang teknikal dan bukan-teknikal seperti kepimpinan, kemahiran berkomunikasi, kepimpinan).

Penekanan perlu diberikan bukan sahaja kepada ilmu pengetahuan/kompetensi dan pengalaman, tetapi perlu merangkumi pembangunan/pembentukan sikap/etika/intergriti yang diingini.
7,460 points 5 22 53
...