search
Log In
3 votes
46 views
Bolehkah PTB melaksanakan proses audit ke atas prestasi kontraktor dan perunding bagi projek Reka dan Bina semasa peringkat pembinaan? Jika Ya, apakah kriteria yang ada di dalam Borang Prestasi Kontraktor dan Perunding boleh dijadikan rujukan bagi tujuan penilaian tersebut.
in Quality Management 290 points 1 1 5

1 Answer

3 votes
 
Best answer

Merujuk kepada soalan tuan, prestasi kontraktor dan Perunding boleh dinilai semasa peringkat pembinaan melalui Audit Pembinaan yang dibuat dengan menggunapakai borang SBP JKR.PK(O).04-12 Lampiran 12 SENARAI SEMAKAN AUDIT PEMBINAAN PROJEK R&B.

untuk tujuan kriteria, pihak tuan boleh merujuk kepada borang JKR.PK(O).05-5 Lampiran 5A Laporan Prestasi Kontraktor sebagai panduan dan mungkin boleh ditambahbaik.

Sekian, diharapkan jawapan ini dapat membantu tuan.

3,930 points 3 22 54
selected by
...