search
Log In
3 votes
40 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
in Miscellaneous 17,030 points 20 43 120

1 Answer

4 votes

Bon pelaksanaan merujuk kepada suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi, memenuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

Untuk maklumat lanjut, Puan boleh merujuk kepada perkongsian oleh Jabatan Akauntan Negara di pautan: https://bit.ly/3nqX3YM

7,460 points 5 22 53
1
Baik. Terima kasih di atas pengkongsian ilmiah.
...