search
Log In
3 votes
39 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
in Miscellaneous 15,860 points 20 42 116

1 Answer

4 votes

Bon pelaksanaan merujuk kepada suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi, memenuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

Untuk maklumat lanjut, Puan boleh merujuk kepada perkongsian oleh Jabatan Akauntan Negara di pautan: https://bit.ly/3nqX3YM

7,480 points 5 22 53
1
Baik. Terima kasih di atas pengkongsian ilmiah.
...