search
Log In
7 votes
45 views
in Human Resource Management 23,840 points 32 79 152

1 Answer

2 votes
 
Best answer
Sekiranya dilihat kepada sistem pendidikan sekolah bilangan pelajar agak seimbang tetapi apabila memasuki matrikulasi kita akan mendapati peratus kelulusan yang memasuki adalah menurun bagi lelaki dimana kita melihat perempuan hampir 70% melebihi lelaki.

Lanjutan daripada itu, setelah memasuki universiti peratusan lelaki makin menurun dan seterusnya peratus lulus juga akan turut menurun.
42,830 points 28 107 208
selected by
...