search
Log In
9 votes
196 views

Kos pengalihan utiliti yang sangat tinggi tidak diperolehi lebih awal/tidak munasabah.

in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

3 Answers

5 votes

Dicadangkan supaya Utility Mapping disediakan diperingkat perancangan projek lagi atau dijadikan syarat penerimaan projek hendaklah disertakan dengan lukisan Utility Mapping, supaya sebarang kabel/paip utiliti dalam tapak boleh dikenalpasti awal dan diambilkira dalam kos projek. 

10,740 points 10 42 73
4 votes

Dicadangkan sejumlah peruntukan sementara (provisional sum) disediakan semasa penyediaan anggaran kos awalan untuk kerja pengalihan kabel/paip utiliti. Dengan cara ini, kos pengalihan telah diambilkira dalam kos projek dan pengurangan kepada skop projek boleh dibuat pada mana-mana bahagian yang kurang priority. 

 

10,740 points 10 42 73
1 vote
Urusetia yang menyelaras VA/VE projek perlu memastikan wakil utiliti yang hadir semasa perbincangan adalah orang yang betul - betul kompeten untuk memberikan input yang berguna.

Dari input tersebut semakan kali ke-2 perlu dibuat bersama wakil utiliti di negeri sebelum kos pengalihan di muktamadkan.
3,930 points 3 22 54
...