search
Log In
5 votes
182 views
in Contract Administration 1,080 points 3 11 19
recategorized by

3 Answers

2 votes
Pemalsuan maklumat hanya diketahui apabila penilaian tender di buat terhadap kontraktor terlibat. Pegawai penilai boleh menolak atau tidak mencadangkan kontraktor tersebut utk ditawarkan kerja/kontrak berkenaan. Rasanya JKR tidak ada kuasa untuk membuat penyiasatan lebih dari itu...

tk
3,040 points 6 14 24
2 votes
Pemalsuan maklumat adalah satu salah laku yang serious dan patut dilaporkan kepada pihak berwajib (CIDB, Kementerian Kewangan) supaya tindakan tatatertib dikenakan.
6,190 points 6 17 33
2 votes
Pemalsuan maklumat dikira sebagai satu salah laku 'misrepresentation' oleh kontraktor. Pihak puan boleh merujuk Clause 9 Syarat-Syarat Kontrak (Rev 2007) sekiranya penemuan itu selepas Surat Setujuterima telah dikeluarkan.  Berpandukan kepada Clause ini pihak kerajaan boleh mengambil tindakan untuk menamatkan kontrak selain laporan kepada CIDB untuk tindakan tatatertib.
2,760 points 4 14 39
...