search
Log In

Recent questions and answers in Assets & Facilities Management

2 votes
1 answer 15 views
Adakah ruang bangunan yang tidak mempunyai dinding seperti porch perlu didaftarkan?
answered Sep 20 in Assets & Facilities Management Adzizulrohim 1,530 points 1 4 13
6 votes
0 answers 27 views
Tujuan pendaftaran aset tak alih tersebut adalah disebabkan terdapat beberapa komponen yang telah dibayar melalui inden kerja kontrak tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilupuskan. Pelupusan perlu dilaksanakan "segera" kerana komponen tersebut mengganggu kerja pembinaan yang telah ditender semula melalui kontrak yang baru.
asked Aug 17 in Fixed Asset (Tak Alih) rohaili 270 points 1 2 7
2 votes
1 answer 26 views
Dan bolehkan diberi contoh aset tersebut? Adakah aset ketara ini perlu didaftar?
answered Aug 5 in Assets & Facilities Management Adzizulrohim 1,530 points 1 4 13
17 votes
4 answers 129 views
Bagaimanakah langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah litar pintas di rumah kediaman?
answered Aug 4 in Fixed Asset (Tak Alih) FAIZ MAT SHARIFF 630 points 1 1 10
2 votes
2 answers 38 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
answered Jul 27 in Fixed Asset (Tak Alih) Ahmad Bustaman 1,960 points 2 10 28
4 votes
2 answers 38 views
Apakan tindakan atau tatacara untuk mengira dan menyemak nilai "salvage value" terhadap Aset Tak Alih yang telah disyorkan untuk lupus, roboh atau digantikan telah sedia terwujud di JKR? Apakah JKR perlu wujudkan satu Akaun Amahan untuk menyimpan kesemua pulangan melalui hasil jualan aset tak alih yang telah ditentukan "salvage value" nya?
answered Jul 27 in Fixed Asset (Tak Alih) Ahmad Bustaman 1,960 points 2 10 28
1 vote
1 answer 21 views
Bolehkah beri contoh pengiraan tersebut.
answered Jun 3 in Assets & Facilities Management Adzizulrohim 1,530 points 1 4 13
2 votes
1 answer 22 views
Apakah cabarannya? Apakah yang dimaksudkan dengan Perjanjian Paris?
answered Jun 2 in Assets & Facilities Management Adzizulrohim 1,530 points 1 4 13
4 votes
3 answers 31 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
answered May 19 in Fixed Asset (Tak Alih) MFirdaus 1,230 points 3 6 17
5 votes
1 answer 43 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
answered Apr 23 in Fixed Asset (Tak Alih) zainalma 12,270 points 15 40 84
6 votes
2 answers 53 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
answered Nov 16, 2021 in Moveable Asset (Alih) snshuhada 5,050 points 5 8 18
20 votes
3 answers 95 views
Dokumen Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun sejauh mana penerimaannya dalam membantu pegawai JKR dalam operasi penyelenggaraan? Senarai aset juga perlu ditambah.
answered Nov 1, 2021 in Assets & Facilities Management Ir Syarini 1,380 points 1 4 15
18 votes
3 answers 97 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
answered Nov 1, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) Ir Syarini 1,380 points 1 4 15
6 votes
2 answers 66 views
1.Bagaimana seseorang pegawai menentukan kontrak tersebut adalah Naiktaraf/ubahsuai/pemulihan 2.Bagaimana untuk menentukan aduan dan khidmat nasihat teknikal berdasarkan kategori pemulihan/ubahsuai/naiktaraf?
answered Nov 1, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) Ir Syarini 1,380 points 1 4 15
4 votes
2 answers 32 views
Apakah garis panduan yang digunakan untuk pendaftaran dan penyediaan Sistem Kod Aset Tak Alih - SKATA dalam pembinaan projek bangunan baharu?
answered Oct 26, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) IrDrAFirdauz 240 points 1 1 4
8 votes
0 answers 52 views
PROJEK JALAN (KONVENSIONAL) Merujuk kepada SA KPKR BIL 16/2020 - item 2.1 dinyatakan berkenaan isu penyediaan dan penyerahan lukisan siap bina (LBS) yang mana telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JKR Malaysia Bil 1/2020 bertarikh ... proses kerja @ pemudahcara ditapak bina disamping memastikan projek dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekian, Terima Kasih.
asked Aug 1, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) nurulhudarusli21 400 points 1 3 6
13 votes
1 answer 52 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
answered Jul 4, 2021 in Moveable Asset (Alih) RahimiRahman 280 points 1 1 7
1 vote
0 answers 24 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 20,130 points 21 43 144
11 votes
3 answers 84 views
Perlu ke Life Cycle Costing (LCC) diterapkan di dalam fasa rekabentuk? Apa benefitnya?
answered Jun 21, 2021 in Assets & Facilities Management azhanif 3,470 points 3 17 38
21 votes
2 answers 111 views
Di mana boleh diperolehi data bagi Life Cycle Costing berkaitan industri binaan bagi membolehkan LCC diambilkira dalam rekabentuk dengan lebih efektif?
answered Jun 21, 2021 in Assets & Facilities Management azhanif 3,470 points 3 17 38
3 votes
0 answers 17 views
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh jabatan untuk membuat pelupusan kenderaan tersebut?
asked Dec 15, 2020 in Assets & Facilities Management shdzain 20,130 points 21 43 144
3 votes
1 answer 40 views
Sekiranya ya, berapakah had perolehan untuk barangan/peralatan tersebut dan ketika bila permohonan kelulusan itu perlu dilaksanakan dengan mengisi borang-borang tertentu? Adakah tanggungjawab JKR atau kontraktor yang dilantik?
answered Nov 13, 2020 in Assets & Facilities Management mzaini 4,490 points 3 16 57
3 votes
1 answer 45 views
Bagaimanakah Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC) membuat penilaian risiko ketidakstabilan cerun?
answered Nov 2, 2020 in Assets & Facilities Management SKhadijah 12,290 points 10 36 85
3 votes
0 answers 53 views
Merujuk kepada arahan KPKR bilangan (47) JKR-KPKR:100.010/05.Jld.27 bertarikh 2 September 2020, pendaftaran dan pemantauan projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya adalah perlu di dalam Sistem Kawal dan Lapor (SKALA) dan Sistem Pemantauan Senggaraan ... memasikan semua projak dapat dipantau. Apakah kriteria yang jelas bagi projek didaftarkan di dalam SKALA atau SPSB? Boleh kita bincangkan?
asked Oct 14, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 4,020 points 4 15 42
12 votes
5 answers 801 views
Rekabentuk sesuatu projek seperti projek Jalan di JKR begitu banyak yang kurang memuaskan. Banyak aduan dan keluhan daripada rakyat selepas projek disiapkan. Kenapa JKR tidak mengemukakan kaji selidik kepada masyarakat setempat atau pengguna? Sebagai Contoh: Kubur terpaksa dialihkan untuk pembangunan jalan raya..
answered Sep 22, 2020 in Assets & Facilities Management farizs 6,820 points 14 38 100
7 votes
1 answer 58 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada. Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan ... untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
answered Sep 8, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
7 votes
2 answers 45 views
Bagaimana untuk pastikan kerja pembaikan yang dituntut oleh kontraktor telah dilaksanakan di tapak (Kuarters rumah teres, teres berkembar & banglo)?
answered Jul 27, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
19 votes
4 answers 745 views
Apakah perbezaan antara Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan?
answered Jul 16, 2020 in Assets & Facilities Management IrDrAFAM 770 points 3 5 9
To see more, click for all the questions in this category.
...