search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

1 vote
0 answers 4 views
Dan yang dikategorikan atau contoh sebagai jenis Perolehan Segera?
asked Sep 14 in Contract Management shdzain 20,070 points 21 43 143
6 votes
2 answers 46 views
Apakah cara dan penyelesaian yang membolehkan Subkontraktor kecil ini dapat 'survive'? Ini kerana kesan dari Impak Pandemik Covid19, subkontraktor kecil ini terpaksa menarik diri dari pelaksanaan kerja yang sedang berjalan.
answered Aug 25 in Contract Management Nard 2,710 points 2 7 24
16 votes
1 answer 88 views
Selain dua (2) salinan Dukumen Kontrak asal yang perlu disediakan, berapa naskahkah salinan yang seharusnya disediakan oleh kontraktor untuk dijadikan sebagai edaran untuk tujuan kegunaan rujukan dan simpanan oleh pihak yang berkaitan? Adakah senarai khas telah disediakan kepada kontraktor untuk dijadikan sebagai rujukan edaran?
answered Jun 2 in Contract Management mohdnazib 510 points 1 1 5
2 votes
1 answer 12 views
EPC merupakan salah satu kaedah kreatif perolehan kontrak secara gainsharing/ profit sharing. EPC memberi pelbagai manfaat kepada FM semasa penyelenggaraan sesuatu bangunan.Walau bagaimanapun, pelaksanaan EPC masih tidak meluas di Malaysia. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penggalakkan pelaksanaan EPC di Malaysia?
answered Apr 22 in Contract Management zabdulmurad 4,720 points 3 13 32
9 votes
4 answers 115 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
answered Mar 10 in Contract Management julianaj 760 points 2 3 12
15 votes
1 answer 42 views
Apakah tindakan yang boleh diambil keatas kontraktor yang masih meneruskan kerja meskipun Notis Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor telah dikeluarkan kepadanya?
answered Mar 10 in Contract Management julianaj 760 points 2 3 12
5 votes
1 answer 104 views
Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.
answered Sep 2, 2021 in Contract Management khudri 30,370 points 39 105 222
2 votes
1 answer 20 views
These standard forms are used by both government and the private sector, have a widely understood risk allocation and have in many cases been the subject of judicial comment.
answered May 31, 2021 in Contract Management khairilhizar 54,280 points 33 88 185
2 votes
1 answer 28 views
Assalam... Kebiasaannya, As Built Drawing yang dikemukakan tidak lengkap setelah sesuatu projek siap diserahkan. Apakah senarai semak As Built Drawing yang diperlukan terutama yang melibatkan displin Arkitek setelah sesuatu projek siap.
answered May 19, 2021 in Contract Management Ahmad Bustaman 1,960 points 2 10 28
3 votes
1 answer 81 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
answered Mar 24, 2021 in Contract Management khairilhizar 54,280 points 33 88 185
5 votes
1 answer 64 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
answered Feb 9, 2021 in Contract Management khairilhizar 54,280 points 33 88 185
5 votes
0 answers 39 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7, 2021 in Contract Management md fahmi 280 points 1 5 6
5 votes
0 answers 47 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27, 2021 in Contract Management FahmiNazri 170 points 1 2 3
6 votes
1 answer 55 views
Apakah Kategori Projek yang dikenakan Bon Tender?
answered Jan 21, 2021 in Contract Management zainalma 12,260 points 15 40 84
4 votes
1 answer 51 views
Berdasarkan situasi semasa PKPB berkuatkuasa di WP Kuala Lumpur, Labuan & Selangor, di mana pekerja tapak dikehendaki menjalankan ujian saringan sebelum dibenarkan memasuki tapak. Adakah PK2.4 boleh digunapakai bagi mempertimbangkan pemberian EOT kepada kontraktor?
answered Nov 4, 2020 in Contract Management AzMH79 7,950 points 5 22 54
5 votes
1 answer 51 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
answered Nov 4, 2020 in Contract Management shdzain 20,070 points 21 43 143
2 votes
1 answer 70 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
answered Oct 22, 2020 in Contract Management Nard 2,710 points 2 7 24
6 votes
3 answers 113 views
Bagi projek reka dan bina, bolehkah pihak kontraktor menukar jenama peralatan yang ingin dipasang di tapak dan berbeza dengan katalog yang dilampirkan pada dokumen kontrak? Tapi masih lagi mematuhi need statements, spesifikasi dan fit for purpose.
answered Oct 14, 2020 in Contract Management TanCK 49,800 points 107 197 359
4 votes
1 answer 76 views
Setiap kali pengauditan SPB dilaksanakan, akan kedengaran isu berbangkit di mana tanggungjawab JKR terhadap Buku Harian Tapak bagi kontrak Reka & Bina. Ada yang menyatakan ianya tanggungjawab Kontraktor / Perunding sebagaimana perkara 29 dalam Kehendak Syarat Kontrak. ... Kontrak Reka & Bina? Penjelasan ini diharap dapat membantu hala tuju para Auditor dan Auditee semasa sesi pengauditan nanti.
answered Oct 13, 2020 in Contract Management TanCK 49,800 points 107 197 359
1 vote
1 answer 31 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
answered Sep 27, 2020 in Contract Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
2 votes
1 answer 36 views
Adakah kelulusan UR 20A diperlukan sebelum projek ditender? Sekiranya tanpa kelulusan KM dan projek ditender, apakah implikasinya?
answered Sep 22, 2020 in Contract Management SKhadijah 12,290 points 10 36 85
3 votes
0 answers 35 views
Dalam keadaan bagaimanakah pula kontraktor dibenarkan untuk mengesyorkan kepada kerajaan supaya mengambil milik dan menduduki satu atau beberapa bahagian kerja tersebut?
asked Sep 17, 2020 in Contract Management zainalma 12,260 points 15 40 84
14 votes
1 answer 96 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
answered Jul 16, 2020 in Contract Management Haslina 3,440 points 4 17 46
6 votes
1 answer 43 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
answered Jul 16, 2020 in Contract Management Haslina 3,440 points 4 17 46
6 votes
1 answer 31 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
answered Jul 13, 2020 in Contract Management Nasoha 400 points 2 4 8
4 votes
1 answer 33 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
answered Jul 7, 2020 in Contract Management AzMH79 7,950 points 5 22 54
2 votes
1 answer 52 views
Wajarkah pentadbir kontrak terus membuat bayaran tanpa persetujuan daripada kontraktor yang dikenakan APD supaya tidak melebihi tempoh pengesyoran dan perakuan bayaran?
answered Jul 6, 2020 in Contract Management MSBAL 2,110 points 5 16 30
9 votes
2 answers 143 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Jul 4, 2020 in Contract Management khairilhizar 54,280 points 33 88 185
9 votes
1 answer 59 views
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah menghadkan pergerakan dan menyebabkan pihak perunding tidak dapat meneruskan operasi atau dengan kata lain tidak dapat memberi perkhidmatan/servis. Dalam situasi ini, adakah pihak perunding layak menuntut consultant fees dalam ... DIBAYAR - arahan PKP telah dikeluarkan oleh kerajaan/MKN, berkemungkinan boleh dilaporkan kepada pejabat tenaga kerja diatas.
answered Jun 22, 2020 in Contract Management azudin 50,680 points 25 104 239
3 votes
1 answer 53 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
answered Jun 14, 2020 in Contract Management erie 180 points 1 2 5
To see more, click for all the questions in this category.
...