search
Log In

Recent questions and answers in Quality Management

7 votes
1 answer 76 views
Bagaimana JKR memastikan pihak perunding yang dilantik oleh pihak kontraktor melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional di dalam projek reka dan bina?
answered Jun 7 in Quality Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
8 votes
3 answers 58 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered May 30 in Quality Management shnizam 7,700 points 12 39 66
6 votes
0 answers 34 views
Apakah kesan sekiranya dokumen sub kontrak tidak dimatikan setem, tetapi kerja di tapak telah hampir siap & telah diperakukan dalam bayaran interim?
asked Mar 10 in Quality Management akmalrozman 200 points 1 2
2 votes
0 answers 14 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 260 points 1 2 7
7 votes
2 answers 108 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 7, 2021 in Quality Management shnizam 7,700 points 12 39 66
3 votes
1 answer 47 views
Bolehkah PTB melaksanakan proses audit ke atas prestasi kontraktor dan perunding bagi projek Reka dan Bina semasa peringkat pembinaan? Jika Ya, apakah kriteria yang ada di dalam Borang Prestasi Kontraktor dan Perunding boleh dijadikan rujukan bagi tujuan penilaian tersebut.
answered Dec 8, 2020 in Quality Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
3 votes
1 answer 26 views
Sekiranya sesebuah projek (Sekolah - IBS) masih dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP); bolehkah pihak Klien memasang peralatan baharu seperti sinki di luar bilik darjah pada koridor bangunan IBS yang baharu? Ini susulan arahan yang diterima oleh pihak sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri untuk memasang sinki di depan kelas bagi kegunaan murid dalam Norma Baharu bagi Pencegahan COVID-19.
answered Oct 24, 2020 in Quality Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
8 votes
1 answer 70 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
answered Apr 29, 2020 in Quality Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
4 votes
0 answers 30 views
Adakah dengan penerapan PMP di dalam Q, D dan C Plan, baru "best practice" dalam pengurusan projek itu berfungsi?
asked Mar 17, 2020 in Quality Management syariza 3,670 points 3 16 43
26 votes
3 answers 85 views
Boleh dilihat banyak projek-projek pembinaan giat dijalankan di sepanjang jalan raya, tidak kira sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri. Sebahagian daripada projek-projek tersebut adalah projek-projek swasta (perumahan, kedai pejabat, dll). Apa yang dikesalkan ialah kenderaan berat ... . Can we do something? Sediakan akta Kerja Raya, maybe, that can force them to do what is a must?
answered Dec 30, 2019 in Quality Management TanCK 49,800 points 107 197 359
4 votes
0 answers 19 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21, 2019 in Quality Management TanCK 49,800 points 107 197 359
10 votes
4 answers 171 views
Apakah implikasi kepada kontraktor sekiranya NCP tidak ditutup?
answered Oct 29, 2019 in Quality Management zylina1910 880 points 7 18
4 votes
1 answer 61 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30, 2019 in Quality Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
12 votes
1 answer 80 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30, 2019 in Quality Management Emmert 1,180 points 2 7 11
15 votes
3 answers 140 views
Apakah peranan SPB dalam pengurusan projek? Bolehkah projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB?
answered Dec 10, 2018 in Quality Management azudin 50,680 points 25 104 239
13 votes
2 answers 94 views
What if the contractor proceeds with the concreting works and compression test for the test cube passed after 28 days?
answered Oct 15, 2018 in Quality Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
10 votes
1 answer 40 views
Bilakah surat amaran untuk penamatan prrlu dikeluarkan? Betapakah amaran yang perlu dikeluarkan sebelum notis tujuan penamatan kerja kontraktor dikeluarkan. Adakah berdasarkan kepada kemajuan kerja di tapak atau tempoh kontrak?
answered Jan 24, 2018 in Quality Management zainalma 12,270 points 15 40 84
11 votes
0 answers 22 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Apakah tahap penggunaan Quality Assessment System in Construction (QLASSIC) bagi penilaian kualiti bangunan-bangunan dibina oleh JKR?
asked Sep 12, 2017 in Quality Management MdAzizi 1,000 points 2 5 6
13 votes
3 answers 92 views
Apakah dengan adanya tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut peringkat aktiviti / proses pelaksanaan sesuatu projek selain Audit Penyerahan mengikut Perkeliling KPKR 3/2009: a) Audit Dokumentasi (Adequacy Audit/Documentation ... Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina sudah mencukupi untuk menjamin kualiti pembinaan kesatu tahap yang tinggi?
answered Jan 18, 2017 in Quality Management noorazmanr 14,970 points 12 52 137
33 votes
6 answers 210 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ... Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
answered Jan 3, 2017 in Quality Management Hj Razali 1,750 points 2 11 19
16 votes
1 answer 28 views
Sudahkah Quality Assessment System For Completed Road Works yang disyorkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah diamalkan sebagai satu praktik pengukuran untuk semakan kualiti output kontraktor bagi sesuatu projek jalan? Andai telah ... itu akan dijadikan sebagai satu rujukan pengukuran asas untuk projek-projek jalan yang lain dalam proses Tender Evualtion?
answered Aug 10, 2016 in Quality Management Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
28 votes
6 answers 113 views
17 votes
1 answer 117 views
Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak? Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C? Jika ... Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.
answered May 22, 2015 in Quality Management hizamuldin 4,610 points 7 18 37
14 votes
3 answers 110 views
15 votes
1 answer 94 views
Negara Malaysia mempunyai banyak bangunan warisan yang unik dari segi struktur dan rekabentuk. Bangunan warisan ini penting untuk dipulihara kerana dari segi sejarah yang dimiliki dan kepentingannya untuk dikekalkan bagi generasi masa hadapan (Ramli, 2011). Usaha ... oleh JKR penting atau tidak? Dan apakah kaedah yang harus dikenalpasti bagi mengurus projek konservasi jika ianya penting?
answered Apr 4, 2015 in Quality Management MeorSLizam 22,410 points 22 84 142
Help get things started by asking a question.
...