search
Log In

Recent questions and answers in Scope Management

2 votes
1 answer 45 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
answered Aug 28, 2020 in Scope Management shdzain 15,860 points 20 42 116
9 votes
2 answers 74 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
answered May 7, 2020 in Scope Management shdzain 15,860 points 20 42 116
5 votes
1 answer 67 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
answered Sep 9, 2019 in Scope Management khudri 25,440 points 38 98 191
18 votes
11 answers 426 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14, 2019 in Scope Management Nard 2,520 points 2 7 22
6 votes
1 answer 80 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
answered Aug 13, 2019 in Scope Management mhafizs 14,000 points 4 33 95
16 votes
7 answers 185 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 28, 2019 in Scope Management azudin 50,170 points 24 102 239
16 votes
1 answer 98 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
answered Jan 17, 2019 in Scope Management mzaini 4,430 points 3 15 55
16 votes
1 answer 138 views
Adakah bawah tanggungjawab pihak pelanggan sebagai pemilik premis atau tanggungjawab kontraktor
answered May 5, 2015 in Scope Management aidzil 34,220 points 16 58 148
Help get things started by asking a question.
...