search
Log In

Recent questions in Contract Management

5 votes
1 answer 41 views
Sekiranya kontraktor memohon melaksanakan kerja melebihi masa waktu bekerja yang telah ditentukan didalam kontrak, apakah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Pegawai Penguasa sebelum memberi kebenaran kepada kontraktor?
asked Oct 11 in Contract Management Supar 230 points 1 3 5
2 votes
0 answers 14 views
Dan yang dikategorikan atau contoh sebagai jenis Perolehan Segera?
asked Sep 14 in Contract Management shdzain 20,890 points 21 44 152
2 votes
1 answer 14 views
EPC merupakan salah satu kaedah kreatif perolehan kontrak secara gainsharing/ profit sharing. EPC memberi pelbagai manfaat kepada FM semasa penyelenggaraan sesuatu bangunan.Walau bagaimanapun, pelaksanaan EPC masih tidak meluas di Malaysia. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penggalakkan pelaksanaan EPC di Malaysia?
asked Apr 18 in Contract Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
6 votes
2 answers 49 views
Apakah cara dan penyelesaian yang membolehkan Subkontraktor kecil ini dapat 'survive'? Ini kerana kesan dari Impak Pandemik Covid19, subkontraktor kecil ini terpaksa menarik diri dari pelaksanaan kerja yang sedang berjalan.
asked Mar 10 in Contract Management julianaj 760 points 2 3 13
2 votes
1 answer 21 views
These standard forms are used by both government and the private sector, have a widely understood risk allocation and have in many cases been the subject of judicial comment.
asked May 30, 2021 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
2 votes
1 answer 28 views
Assalam... Kebiasaannya, As Built Drawing yang dikemukakan tidak lengkap setelah sesuatu projek siap diserahkan. Apakah senarai semak As Built Drawing yang diperlukan terutama yang melibatkan displin Arkitek setelah sesuatu projek siap.
asked May 17, 2021 in Contract Management Nor Afandi 240 points 1 2 6
3 votes
1 answer 84 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
asked Mar 23, 2021 in Contract Management FaizFaizal93 5,090 points 4 8 16
5 votes
1 answer 65 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
asked Feb 9, 2021 in Contract Management zainalma 12,270 points 15 40 84
6 votes
0 answers 41 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7, 2021 in Contract Management md fahmi 290 points 1 5 6
5 votes
0 answers 50 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27, 2021 in Contract Management FahmiNazri 170 points 1 2 4
6 votes
1 answer 57 views
Apakah Kategori Projek yang dikenakan Bon Tender?
asked Dec 22, 2020 in Contract Management BPP4 CKBA 2 180 points 1 3
4 votes
1 answer 52 views
Berdasarkan situasi semasa PKPB berkuatkuasa di WP Kuala Lumpur, Labuan & Selangor, di mana pekerja tapak dikehendaki menjalankan ujian saringan sebelum dibenarkan memasuki tapak. Adakah PK2.4 boleh digunapakai bagi mempertimbangkan pemberian EOT kepada kontraktor?
asked Nov 4, 2020 in Contract Management jaa1977 380 points 2 5 12
4 votes
1 answer 79 views
Setiap kali pengauditan SPB dilaksanakan, akan kedengaran isu berbangkit di mana tanggungjawab JKR terhadap Buku Harian Tapak bagi kontrak Reka & Bina. Ada yang menyatakan ianya tanggungjawab Kontraktor / Perunding sebagaimana perkara 29 dalam Kehendak Syarat Kontrak. ... Kontrak Reka & Bina? Penjelasan ini diharap dapat membantu hala tuju para Auditor dan Auditee semasa sesi pengauditan nanti.
asked Oct 6, 2020 in Contract Management rajarusdy 740 points 1 3 11
2 votes
1 answer 71 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
asked Oct 6, 2020 in Contract Management mzaini 4,490 points 3 16 57
5 votes
1 answer 107 views
Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.
asked Sep 24, 2020 in Contract Management asyrafsifulazan 200 points 3 4
6 votes
3 answers 119 views
Bagi projek reka dan bina, bolehkah pihak kontraktor menukar jenama peralatan yang ingin dipasang di tapak dan berbeza dengan katalog yang dilampirkan pada dokumen kontrak? Tapi masih lagi mematuhi need statements, spesifikasi dan fit for purpose.
asked Sep 22, 2020 in Contract Management fikrirahim 600 points 3 7 15
1 vote
1 answer 31 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
asked Sep 22, 2020 in Contract Management shdzain 20,890 points 21 44 152
2 votes
1 answer 37 views
Adakah kelulusan UR 20A diperlukan sebelum projek ditender? Sekiranya tanpa kelulusan KM dan projek ditender, apakah implikasinya?
asked Sep 19, 2020 in Contract Management shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
0 answers 36 views
Dalam keadaan bagaimanakah pula kontraktor dibenarkan untuk mengesyorkan kepada kerajaan supaya mengambil milik dan menduduki satu atau beberapa bahagian kerja tersebut?
asked Sep 17, 2020 in Contract Management zainalma 12,270 points 15 40 84
6 votes
1 answer 43 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
asked Jul 12, 2020 in Contract Management mnaqib 180 points 1 2
...