search
Log In

Recent questions tagged attitude

27 votes
4 answers 115 views
Peranan IKRAM dahulunya amat besar dalam membangunkan kepakaran di JKR. Selepas IKRAM tiada, JKR semacam hilang arah dalam membentuk kepakaran. Dengan adanya semula pusat latihan ini yang diberi nama CREaTE, adakah selepas ini tidak akan berlaku lagi ... dalam pelaksanaan projek!. Mereka yang bertanggungjawab kepada CREaTE mempunyai tugasan yang amat berat untuk dilaksanakan. CREaTE vs IKRAM
asked Sep 1, 2016 in Human Resource Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...