search
Log In

Recent questions tagged syarat-kontrak

5 votes
1 answer 44 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
asked Feb 9 in Contract Management zainalma 11,780 points 15 40 80
6 votes
1 answer 52 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26, 2019 in BIM airul81 210 points 1 2 5
9 votes
0 answers 59 views
Apakah tanggung jawab/peranan HOPT dalam menanggani projek sakit atau hanya mengingatkan pejabat PP/PD untuk mengambil tindakan selaras dengan Syarat-Syarat Kontrak?
asked Nov 23, 2017 in Contract Management nikazahars 730 points 3 8 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...