search
Log In

Questions by doraisamy

13 votes
3 answers 129 views
Surat Arahan KPKR Bil. 10/2012 memaklumkan mengenai perlaksanaan pengurusan risiko yang diwajibkan ke atas semua projek JKR di mana kosnya melebehi RM50 juta. Adalah dicadangkan laporan pematuhan perlaksanaan Pelan Pengurusan Risiko (RMP) dijadikan satu agenda di dalam Mesyuarat JPP. Juga dicadangkan agar pembentangan RMP bagi projek terpilih diadakan di dalam mesyuarat tersebut.
asked Dec 5, 2013 in Project Management
6 votes
1 answer 70 views
Pengurusan Risiko masih tidak terkandung dalam SPK/SPB. Perkara ini perlu tindakan segera supaya dapat memperkasakan pengurusan risiko dalam projek JKR seawal peringkat perancangan.
asked Dec 5, 2013 in Project Management
...